Chợt một lần ngoảnh lại phía sau
Giật thót mình khi em ba mươi tuổi
Em đã đi qua những con đường nông nổi
Sống hết mình cho những thứ không đâu ...